شرکت آب و فاضلاب خوزستان
کد کاربر
رمز
 

همکاران گرامی

با توجه به اینکه کسب هر نتیجه ای در جشنواره شهید رجایی نمایش زحمات شما همکاران گرامی است و کسب نتیجه خوب در این جشنواره مطابق با مصوبه مقام عالی وزارت در سالهای گذشته (1394) نصف یک حقوق کامل به عنوان پاداش برای همه کارکنان می باشد لذا خواهشمند است در این طرح موثر همگانی با نماینده دفتر مدیریت تحقیقات و بهره وری و مکاتبات مرتبط همکاری لازم را به عمل آورید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>